Сфери на дейност

Търговско право

Широката ни и задълбочена експертиза в областта на търговското и облигационното право ни позволява да Ви помагаме да растете всеки ден. Ние предоставяме гъвкави и ефективни юридически решения, съобразени със специфичните Ви нужди.

Предоставяме цялостно правно обслужване в областта на търговското право, включително учредяване на търговски дружества, прехвърляне на дялове и акции, увеличаване на капитал, ликвидация, изготвяне, изменение и прекратяване на търговски договори, изготвяне на вътрешни правила и политики, изграждане на правни стратегии по национални и международни правни казуси.

Защита на информацията и личните данни

С развитието на технологиите нарасна и обемът от информация, която се събира от компаниите. Това доведе до множеството стриктни регулации в областта на защита на данните, но и изправи всеки бизнес, особено стартиращите, пред сериозно правно предизвикателство.

Ние предприехме интердисциплинарен подход в защитата на информацията с фокус върху защитата на личните данни и опазването на търговската тайна. Следим глобалните технологични тенденции в съвременните правни услуги и можем да Ви осигурим внимателно съчетание от правно-технически решения, които най-добре да отговарят на бизнеса Ви. Можем да гарантираме, че осигурявате най-високите нива на защита на личните данни, които обработвате.

Право на информационни технологии

Повечето стартъп бизнеси днес са в сферата на информационните технологии. Правно предизвикателство за тях е да използват пълния потенциал на разработената технология, докато спазват приложимото законодателство (което често не отговаря на най-иновативните идеи).

Познаването на законите, които се прилагат към ИТ компаниите, изисква богат практически опит и експертиза. Ние сме ги придобили в резултат на постоянната работа със стартъпи и изготвянето на различни видове общи условия, политики за защита на интелектуалната собственост, проучвания в различни области на правото и др.

Решаване на спорове и процесуално представителство

Подходът ни е да избягваме съдебните производства чрез прилагане на способите за алтернативно решаване на спорове (включително медиация). Въпреки това сме компетентни успешно да защитаваме интересите Ви пред всички съдебни инстанции и административни органи. Имаме опит във всички етапи на процесуалното представителство по граждански, търговски, трудови, административни съдебни дела и винаги извършваме задълбочен анализ на поставения казус, приложимото законодателство и съдебната практика, с цел да Ви предложим най-оптималната правна стратегия.

Интелектуалната собственост

Без ефективни средства за прилагане на правата върху интелектуалната собственост, иновациите и креативността се обезкуражават и инвестициите намаляват.

В това отношение средствата за упражняване на правата върху интелектуална собственост са от първостепенно значение за Вашия успех. Ние притежаваме нужния опит и експертиза, за да гарантираме, че Вашите интелектуални активи ефективно допринасят за бизнес успеха Ви и можем да Ви консултираме по отношение на авторските Ви права, процедурите по регистрация на търговски марки, патенти и промишлени дизайни и др.

Трудово право

Екипът ни помага на всеки клиент да създаде правилната трудовоправна рамка, за да мотивира служителите си, но и да предпази компанията от трудовоправни проблеми. Нашите услуги включват изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики, изменение и прекратяване на трудови договори, процедури по налагане на дисциплинарни наказания, изготвяне на всички задължителни вътрешни актове на работодателя, като правилник за вътрешния трудов ред, вътрешни правила за организацията на работната заплата и др.

Имиграционно право

Получаването на виза или разрешително за пребиваване може да бъде досаден процес – особено за иновативните компании и предприемачи. Ние можем да се заемем с цялата процедура, като възложите този досаден процес на нас.

Успешно помагаме на стартиращите компании в лабиринта от сложни имиграционни правила, при подготовката на необходимите документи и подаването на съответните заявления, за да им гарантираме безпрепятственото и навременно започване на работа в България от техните служители.

Блокчейн

Блокчейн технологиите влияят на законодателството толкова, колкото и законодателството влияе на тях. „Умните договори могат да преобразят света или не, но те имат реално приложими ползи и се радват на значително възприемане от иноваторите. Те представляват естествения завършек на еволюцията на електронните споразумения, продължила няколко десетилетия.” (Кевин Вербах и Никола Корнел).

Ние помагаме на предприемачи и инвеститори да идентифицират и предотвратяват потенциални правни рискове, свързани с блокчейн проекти и технологии, изготвяме white papers, активно общуваме с европейски и международни блокчейн институции и регулаторни органи.

Електронна търговия

Зората на технологиите и технологичните иновации промени живота на хората драстично, включително по отношение на начина, по който пазаруваме. Интернет доведе до бума на електронната търговия, като направи онлайн потребителите непрекъснато нарастващ брой в световен мащаб. Това, от своя страна, доведе до необходимостта от развитие на онлайн сигурността и защитата на потребителите.

Можем да Ви помогнем при изготвянето на общите условия на Вашия сайт/електронен магазин, да Ви дадем правни съвети относно техническите и организационни мерки, които следва да предприемете, както и да Ви помогнем с всички останали въпроси в областта на електронната търговия и защита на потребителите.

Защита за конкуренцията

Конкурентното право може както да оформи стратегията Ви за развитие, така и крие рискове от санкции, наложени от регулаторните органи, в случай че не бъде спазвано. Ние можем да Ви помогнем да предвидите и управлявате тези сложни въпроси на ранен етап.

Можем да Ви помогнем да вземете законосъобразните решения за Вашия бизнес, да Ви представляваме пред Комисия за защита на конкуренцията и/или съда по всякакви въпроси, свързани с конкурентното право.

Медиация

Избягването на продължителни съдебни спорове и свързаните с тях разходи е сред основните ни цели. Затова винаги запознаваме клиентите си с медиацията, като един от най-ефективните и бързи способи за алтернативно разрешаване на спорове и всякога ги приканваме първоначално да се опитат да разрешат спора чрез преговори. Накратко, медиацията е извънсъдебен способ за разрешаване на спорове, който позволява на страните да решат възникнал конфликт или да предотвратят предстоящ такъв.

Можем както да Ви представляваме в процедурата по медиация, в качеството ни на адвокати, така и да проведем самата процедура, като поемем ролята на медиатора.

Превенция срещу прането на пари

Бумът на технологиите доведе до нарастваща чувствителност в световен мащаб по отношение на финансовите престъпления. Така, бяха приети редица законодателни актове и мерки срещу изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.

Можем да Ви помогнем да подготвите вътрешните си правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари, да Ви посъветваме относно приложимите препоръки и инструкции на регулаторните органи, включително Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) и специалната работна група за финансови действия (FATF), да Ви помогнем с разкриването на крайни бенефициенти пред търговския регистър, и да Ви посъветваме по всички други въпроси, свързани с мерките срещу на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.