Политика на поверителност

15.05.2019

Защитата на личните данни е приоритет за нас и с настоящата Политика на поверителност („Политика“) бихме искали да ви информираме за естеството, обхвата и предназначението на личните данни, които събираме, използваме и обработваме чрез нашия сайт www.donkin.eu (“Сайт“), както и да Ви информираме за Вашите права по отношение защита на личните данни.

С настоящата Политика декларираме, че обработването на лични данни от нас винаги ще бъде в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент“) и Закона за защита на личните данни (“ЗЗЛД”).

I. Какво са „лични данни’’?

Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която Ви идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране. Това включва информация, която споделяте с нас през Сайта, например, когато правите заявка за услуга чрез формата ни за директен контакт на Сайта или кандидатствате за свободна позиция.

II. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас?

Ние сме „Донкин и партньори‘‘ ЕООД, с ЕИК 205548209.

Седалището и адресът ни на управление са: гр. София, бул. „Ген. Столетов“ 9, вх. А, етаж 1, ап. 3.

Можете да ни намерите и на адрес: гр. София, ул. „Тинтява“ 15-17, Work & Share Coworking Space, W&S 2.

Можете да се свържете с нас на info@donkin.eu или на телефон: +359 896 832 984

III. Как и за какви цели събираме Вашите лични данни?

Ние събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че Вие имате пълен контрол над вида информация, която ни предоставяте. В общи линии е възможно да разглеждате нашия Сайт без да ни предоставяте лична информация, но е възможно да има конкретни ситуации, изискващи да ни предоставите лични данни, например, когато:

 1. ни изпращате запитвания и съобщения чрез формата ни за директен контакт на Сайта. В този случай, трябва да ни предоставите Вашето име и имейл адрес, за да можем да се свържем с Вас и да отговорим на Вашето запитване;
 2. правите коментари или ни предоставяте допълнителна информация в разделите на Сайта, които го позволяват;
 3. съзнателно и доброволно ни предоставяте лични данни през всички други раздели на Сайта, които го позволяват, включително и когато ни изпращате имейли;
 4. се свързвате с нас през социалните мрежи LinkedIn и Facebook;
 5. кандидатствате за свободна позиция. В този случай трябва да ни предоставите автобиография и мотивационно писмо, съдържащо минимален обем информация, която ще ни позволи да преценим дали Вашият профил съответства на изискванията на позицията и съответно, да се свържем с Вас, ако това е така. Информацията, която ни е необходима в такива случаи включва: име, имейл, телефон за връзка, образование, езиците, които владеете, информация за Вашите умения и квалификации, професионален опит. По Ваше желание, можете да ни предоставите и допълнителна информация (например: възраст, снимка, дипломи, сертификати, препоръки и др.).

Ние не събираме чувствителни лични данни, данни, свързани с деца и не извършваме автоматизирано вземане на решения и профилиране.

IV. На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Данните, които получаваме чрез Сайта, събираме и обработваме на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламента, а именно обработването е необходимо за предприемане на стъпки по сключването на договор.

V. С кого споделяме Вашите лични данни?

С изключение на случаите, посочени по-долу, няма да разкриваме, нито ще позволим на някое лице извън дружеството да получи достъп до личната Ви информация или да я използва.

В зависимост от спецификата на всеки конкретен случай, може да предадем или да предоставим достъп до някои от Вашите лични данни на доставчици на ИТ услуги. Ние имаме сключени договори за защита на личните данни с тези дружества и те ги обработват само по наше указание.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от наши служители се осъществява съгласно законодателството и въз основа на поети от служителите ни задължения да защитават поверителността и сигурността на Вашата лична информация и данни. Освен за целите на изпълнение на нашите услугите, нашите служители не са упълномощени да използват, разкриват или променят Вашите данни и информация.

Ако сме задължени по закон или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, може да разкрием определени лични данни и на публични органи.

VI. Непредоставяне на лични данни

В случаите, когато трябва да ни предоставите минимален обем от информация (например име и имейл при извършване на запитвания) и не го направите, е възможно да не можем да отговорим на Вашето запитване, съответно да Ви предоставим заявената услуга.

VII. Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни?

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни при заявки за услуги и запитвания – за период от 5 години от датата на последното взаимодействие помежду ни.

Ще съхраняваме Вашата кандидатура за свободна позиция до приключване на съответната процедура, но не по-късно от 6 (шест) месеца след края на процедурата.

VIII. Вашите права

Регламентът за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно Вие имате:

 1. Право на информация – право да получите информация за обработването на Вашите лични данни. Тази Политика е съобразена именно с това Ваше право;
 2. Право на достъп – право да получите от нас потвърждение за това дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите копие от информацията, която обработваме за Вас;
 3. Право на коригиране – право да изискате промяна или допълване на Вашите лични данни, ако те са неточни или непълни;
 4. Право на изтриване – право да изискате изтриването на Вашите лични данни;
 5. Право на ограничаване на обработването – право да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
 6. Право на възражение – право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато обработването се основава на легитимен интерес;

*Можете да упражните правото на изтриване, правото на ограничаване на обработването и правото на възражение съобразно предвидените изисквания в Регламента. Това означава, че е възможно да има основания, на които (трябва) да продължим да обработваме Вашите данни, въпреки че сте упражнили съответното Ваше право. Ако случаят е такъв, ще Ви уведомим.

 1. Уведомяване на трети страни, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко коригиране или изтриване, или ограничаване на обработването, освен ако това се окаже невъзможно или включва непропорционални усилия;
 2. Право на преносимост на данните (ако е приложимо) – право да получите личните Ви данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и право да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени;
 3. Право да оттеглите съгласието си по всяко време и без негативни последици, когато обработването се основава на съгласие;

Можете да упражните всички горепосочени права, като ни изпратите имейл на info@donkin.eu. Имайте предвид, че може да изискаме допълнителна информация, в случай, че трябва да потвърдим Вашата самоличност. Ще се опитаме да отговорим на всички Ваши искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец и ако случаят е такъв, надлежно ще Ви уведомим.

 1. Право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на Вашите лични данни е в нарушение на разпоредбите на Регламента или друго приложимо законодателство.

Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

IX. Защита на данните

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни. Също така сме въвели процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на защитата на личните данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за всяко нарушение, когато сме законово задължени да го направим.

Ако имате въпроси по отношение на защитата на личните Ви данни и/или тази Политика на поверителност, можете да се свържете с нас на адрес: info@donkin.eu.